Vzdelávanie - často kladené otázky

Často kladené otázky (FAQ) o McKenzie vzdelávaní.

Časť A musí byť absolvovaná ako prvá a časť D ako posledná. Optimálnym pokračovaním pre udržanie skupiny a ceny kurzu je dodržať poradie A-D, v prípade individuálnych potrieb je možné absolvovanie časti B a C prehodiť po včasnej dohode. Prihlásenie na časť A znamená, že sa záujemca záväzne hlási k absolvovaniu celého kurzu, ktorý sa skladá z časti A až D.

Áno, podmienkou účasti na skúške je úspešné absolvovanie kurzov časti A – D.

Certifikovaným McKenzie odborníkom sa stane fyzioterapeut alebo lekár, ktorý úspešne absolvuje časti kurzov A-D a zloží záverečnú skúšku. Po úspešnom zvládnutí skúšky získate certifikát z Nového Zélandu a môžete používať titul Cert. MDT podľa pravidiel McKenzie Institute International. Okrem toho získate certifikát od MZ SR o dosiahnutí kvalifikácie v McKenzie® Mechanickej Diagnostike a Terapii pohybového systému.

Pre záujemcov sú poskytované konzultácie pred záverečnou skúškou, účasť je nutné oznámiť včas.  Plánované konzultačné hodiny sú vždy po ukončení SIG seminára.  Rozpis dní pozri tabuľku SIG skupiny.  Iné termíny konzultácii sa dajú vopred po vzájomnom dohovore dohodnúť. PhDr. Michaela Kotrbancová, tel. 0903 944 371, mail: m.kotrbancova@gmail.com

McKenzie kurzy sú vyučované skúsenými lektormi Medzinárodného McKenzie Inštitútu, členmi pedagogického zboru fakulty McKenzie Institute International, ktorým je pre výuku udelená licencia s jednoročnou platnosťou. Hlavným lektorom pre Českú a Slovenskú Republiku je Eva Nováková Dip. MDT, Senior inštruktor MDT a členka Európskeho edukačného tímu medzinárodného McKenzie Inštitútu = a member of the European Education Committee of MII:                                                                                                                                                                         

do roku 2011 pôsobila ako „junior instructor“ pre kurzy A a B

do roku 2010 pôsobila ako „probationary instructor“

v roku 2007 získala diplom v MDT na Univerzite Otago na Novom Zélande.

Pracuje ako fyzioterapeut špecialista na oddelení  rehabilitačnej  a fyzikálnej medicíny, ÚVN Praha 6 a súčasne vo svojej súkromnej praxi. Zároveň externe vyučuje fyzioterapeutov na 3. LF UK Praha. Ďalšie vzdelávanie v metodikách nájdete na WEB stránkach.

Ďalší lektori pre Slovensko sú určení MII a sú nimi napr. Grant Watson z Nového Zélandu, Sára Elizabeth Luetchford z Talianska, alebo Jennifer Ross z Anglicka a ďalší.

Všetci lektori sú dôkladne vyberaní, trénovaní a priebežne kontrolovaní podľa striktných kritérií MII, aby bol zaistený najvyšší štandard vzdelávania. Lektori sú držitelia Diplomu v Mechanickej Diagnostike a Terapii a neustále pracujú vo svojich praxiach s pacientmi.

Pre viac informácii, prosím navštívte sekciu: Vzdelávanie

Základná cena kurzu pre nečlenov McKenzie Inštitútu je 600 €. Cena pre členov McKenzie Inštitútu je 320 € Členom na kurz prispieva McKenzie Institute Czech Republic & Slovakia. Pre viac informácii o členstve kliknite tu.

V cene jednotlivých kurzov je zahrnuté:

-  Manuál (cca 130 str.).

-  Kniha R.McKenzie s názvom podľa zamerania kurzu.

-  McKenzie vyšetrovacie spisy.

-  Certifikát o účasti.

-  Demonštrujúci pacienti dostanú publikáciu s danou problematikou.

-  Občerstvenie (obed si hradí každý sám).

Áno, pri opakovaní kurzu je účtovaná  ½ ceny. Potvrdenie o absolvovaní danej časti kurzu je potrebné doložiť vopred.

Kurzu sa môže zúčastniť fyzioterapeut, alebo lekár. McKenzie kurzom bola udelená akreditácia MZ SR z r.2015.

Nie.  McKenzie vzdelávanie je len pre kvalifikovaných fyzioterapeutov alebo lekárov. Je ale možnosť, aby ste navštevoval naše SIG semináre.

Zrušenie účasti :

-  musí byť potvrdené písomne (aj mailom),

-  pri zrušení účasti 1 mesiac pred zahájením kurzu bude odrátané 20% z ceny kurzu pre administratívne poplatky,

-  pri zrušení kurzu menej ako 1 mesiac pred zahájením sa poplatok z kurzu nevracia, možnosť dohody s náhradníkom.

McKenzie Inštitút Slovakia má právo zrušiť kurz 14 dní pred zahájením, v prípade nenaplnenia kurzu počtom účastníkov, alebo z nejakých neočakávaných  dôvodov. Ak bude kurz zrušený McKenzie Inštitútom Slovakia, čiastka bude v plnej hodnote vrátená každému prihlásenému účastníkovi.

Prečo je dobré byť členom McKenzie Institute Slovakia?

-  Sú Vám poskytované informácie z posledných štúdii v mechanickej diagnostike a terapii.

-  Posilníte si svoju odbornosť a profesijnú spôsobilosť.

-  Zlepšíte starostlivosť o pacientov v oblasti myoskeletálnych porúch, so zameraním na spinálnu problematiku či problematiku periférnych kĺbov.

-  Nájdete priestor pre vzájomnú komunikáciu medzi odborníkmi v McKenzie metóde.

 

 Aké ďalšie výhody členstva v McKenzie Inštitút Slovakia prináša?

Členstvo nie je len formalitou, ponúkame tieto výhody:

-  Časopis so zameraním na McKenzie metódu (2x ročne).

-  Zníženie ceny za kurz a prednostné zaradenie do jednotlivých častí kurzov.

-  Pomoc pri príprave na záverečnú skúšku.

-  Prednosť pri zápise na odborné semináre, konajúce sa 1x za mesiac.

-  Zvláštny prístup na webové stránky, kde sú prezentované v anglickej a čiastočne v českej verzii súhrny výskumných štúdii v odbore myoskeletálnej medicíny z celého sveta (cca 100 klinických abstraktov) a časopis MDT WORLD Press.

-  Po zložení záverečnej skúšky (titul Cert.MDT, Dip.MDT) prezentácia Vášho mena a pracoviska v celosvetovej databáze McKenzie odborníkov.

-  Možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom výskume v odbore fyzioterapia.

 

Aká je výška členských príspevkov?

23,- € / rok

17,- € / rok pre Cert.MDT a Dip.MDT

12,- € / rok pre študentov (nutné doložiť potvrdenie o štúdiu)

 

Ako sa stáť členom?

Registrácia on-line tu:

 

Pracujem dlhodobo v zahraničí, ale chcel/a  by som sa stáť členom. Ako môžem zaplatiť členstvo zo zahraničia?

Pre identifikáciu našej banky pre platbu zo zahraničia, stačia tieto údaje:

Názov účtu: McKenzie Institute Slovakia

IBAN: SK0509000000000424662227

BIC: GIBASKBX

Číslo účtu: 0424662227/0900