Prehľad kurzov

part a

Časť A – Drieková chrbtica

Kurz A je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami driekovej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe.

Výučba je zameraná na diagnostiku a terapiu driekovej chrbtice. Obsahuje prednášky, diskusie, analýzy, demonštrácie na pacientoch, súčasné úplne nové dôkazy o poruchách platničky. 

Časť A sa detailne zaoberá:

 • epidemiológiou a predispozíciou špecifických faktorov
 • chemickou verzus mechanickou bolesťou
 • vyšetrením a terapiou: posturálneho, dysfunkčného a derangement syndrómu
 • anatómiou a biomechanikou platničky (súčasné nové výskumy ukazujú úplne odlišné dôkazy o poruchách platničky, ako to bolo doposiaľ)
 • profylaxiou a kontraindikáciami
 • demonštráciou na pacientoch, analýzami a diskusiou o terapiách

Počas prednášok a demonštrácií na pacientoch sú vysvetlené nasledujúce pojmy – derangement, dysfunkcia a posturálny syndróm. Výučba sa zameriava na stanovenie detailného a zodpovedajúceho liečebného plánu. Dôraz sa kladie na autoterapiu (na pacientom vykonávané techniky).

Klinické využitie a limity McKenzie postupu liečby bolestí driekovej chrbtice sú dokreslené pri kontrolných vyšetreniach pacientov.

Ciele kurzu

Po dokončení kurzu A získa účastník úvodné vedomosti, základné schopnosti a zručnosti, aby mohol začať:

 1. Primerane aplikovať McKenzie metódu® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® na pacientov s bolesťou driekovej chrbtice.
 2. Rozlišovať medzi McKenzie syndrómami (derangement, dysfunkcia, posturálny syndróm) a inými zdrojmi bolesti driekovej chrbtice.
 3. Ponúknuť zodpovedajúci liečebný režim pre každý z McKenzie syndrómov.
 4. Identifikovať, kedy je nutná aplikácia vonkajších síl na riešenie pacientových problémov podľa McKenzie konceptu “progresie síl a tlakov”.
 5. Správne navrhnúť liečebný proces a pomôcť tak pacientovi dosiahnuť úspech.

Pozorné sledovanie výučby a aktívna účasť sú nevyhnutnosťou pre následnú úspešnú aplikáciu McKenzie metódy®.

Celková doba kurzu:

28 hodín, rozdelené do 4 dní (prvých 5 hodín je online e-learning - samoštúdium)

Kredity od SKF: 20

Rozvrh:

1. deň              od 14:00 do 17:30.
2. deň              od 9:00 do 17:30.
3. deň              od 9:00 do 17:30.
4. deň              od 9:00 do 16:00.

Cena kurzu

395,- Eur (člen McK I SR), 660,- Eur (nečlen McK I SR), Opakovanie: 1/2 z uvedenej ceny

V cene jednotlivých kurzov je zahrnuté:

Manuál (cca 130 str.)
McKenzie vyšetrovacie spisy.
Certifikát o účasti.
Demonštrujúci pacienti dostanú publikáciu s danou problematikou.
Ranné a popoludňajšie občerstvenie (obed si hradí každý účastník sám).

Vyhľadanie kurzu

Zrušenie účasti: 

- musí byť potvrdené písomne (aj mailom)
- nevratná záloha sa nevracia
- pri zrušení účasti menej ako 7 dní pred konaním kurzu sa odpočítava 50% z kurzovného. Vo výnimočných prípadoch je možné čiastku presunúť v prospech účasti na kurze v budúcnosti.

McKenzie Inštitút Slovakia má právo zrušiť kurz 14 dní pred zahájením, v prípade nenaplnenia kurzu alebo z nejakých neočakávaných dôvodov. Ak bude kurz zrušený McKenzie Inštitútom Slovakia, čiastka bude v plnej hodnote vrátená každému prihlásenému účastníkovi.

Záverečnou fázou celého 17 denného študijného programu je skúška tzv. certifikovaná skúška uznávaná v zahraničí. Úspešné zloženie skúšky je verifikované titulom “certifikovaný” v McKenzie metóde® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Predpokladom účasti v programe je pre účastníkov minimálne ročná klinická prax v odbore.
Skúška sa skladá z niekoľkých úrovní testov, simulácie vyšetrenia, terapie vrátane využitia pomôcok, techník atď. 
Skúška hodnotí klinickú znalosť a zručnosť účastníkov.

Po absolvovaní záverečnej skúšky obdrží účastník certifikát odsúhlasený MZ SR v rámci akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut alebo lekár v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ortopédia, reumatológia alebo algeziológia.

part b

Časť B – Krčná a hrudná chrbtica

Kurz B je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami krčnej a hrudnej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe.

Výučba je zameraná na diagnostiku a terapiu driekovej chrbtice. Obsahuje prednášky, diskusie, analýzy, demonštrácie na pacientoch. 

Časť B zahrňuje:

 • patofyziológiou a biomechanikou krčnej chrbtice
 • subjektívne a objektívne vyšetrenie
 • opakovanie troch syndrómov
 • bolesť hlavy v dôsledku ochorení krčnej chrbtice a poranenia („ Whiplash“)
 • komplikácie, kontraindikácie a predpokladané výsledky
 • hrudná chrbtica: anatómia, patológia, vyšetrenie a terapia
 • demonštráciu na pacientoch, analýzu a diskusiu

Počas prednášok a demonštrácií na pacientoch sú vysvetlené nasledujúce pojmy – derangement, dysfunkcia a posturálny syndróm. Výučba sa zameriava na stanovenie detailného a zodpovedajúceho liečebného plánu. Dôraz sa kladie na autoterapiu (na pacientom vykonávané techniky).

Klinické využitie a limity McKenzie postupu liečby bolestí krčnej a hrudnej chrbtice sú dokreslené pri kontrolných vyšetreniach pacientov.

Ciele kurzu

Po dokončení kurzu B získa účastník úvodné vedomosti, základné schopnosti a zručnosti, aby mohol začať:

 1. Primerane aplikovať McKenzie metódu® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® na pacientov s bolesťou krčnej a hrudnej chrbtice.
 2. Rozlišovať medzi McKenzie syndrómami (derangement, dysfunkcia, posturálny syndróm) a inými zdrojmi bolesti krčnej a hrudnej chrbtice.
 3. Ponúknuť zodpovedajúci liečebný režim pre každý z McKenzie syndrómov.
 4. Identifikovať, kedy je nutná aplikácia vonkajších síl na riešenie pacientových problémov podľa McKenzie konceptu “progresie síl a tlakov”.
 5. Správne navrhnúť liečebný proces a pomôcť tak pacientovi dosiahnuť úspech.

Pozorné sledovanie výučby a aktívna účasť sú nevyhnutnosťou pre následnú úspešnú aplikáciu McKenzie metódy®.

Požiadavky:

Absolvovanie kurzov A,  lebo A a C. 

Celková doba kurzu:

28 hodín, rozdelené do 4 dní (prvých 5 hodín je online e-learning - samoštúdium)

Kredity od SKF: 20

Rozvrh:

1. deň              od 14:00 do 17:30.
2. deň              od 9:00 do 17:30.
3. deň              od 9:00 do 17:30.
4. deň              od 9:00 do 16:00.

Cena kurzu

395,- Eur (člen McK I SR), 660,- Eur (nečlen McK I SR), Opakovanie: 1/2 z uvedenej ceny

V cene jednotlivých kurzov je zahrnuté:

Manuál (cca 130 str.)
McKenzie vyšetrovacie spisy.
Certifikát o účasti.
Demonštrujúci pacienti dostanú publikáciu s danou problematikou.
Ranné a popoludňajšie občerstvenie (obed si hradí každý účastník sám).

Vyhľadanie kurzu

Zrušenie účasti: 

- musí byť potvrdené písomne (aj mailom)
- pri zrušení účasti 1 mesiac pred zahájením kurzu bude odčítané 20% z ceny kurzu na administratívne poplatky.
- pri zrušení kurzu menej než 1 mesiac pred zahájením sa poplatok nevracia, možnosť dohody s náhradníkom. 

McKenzie Inštitút Slovakia má právo zrušiť kurz 14 dní pred zahájením, v prípade nenaplnenia kurzu alebo z nejakých neočakávaných dôvodov. Ak bude kurz zrušený McKenzie Inštitútom Slovakia, čiastka bude v plnej hodnote vrátená každému prihlásenému účastníkovi.

Záverečnou fázou celého 17 denného študijného programu je skúška tzv. certifikovaná skúška uznávaná v zahraničí. Úspešné zloženie skúšky je verifikované titulom “certifikovaný” v McKenzie metóde® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Predpokladom účasti v programe je pre účastníkov minimálne ročná klinická prax v odbore.
Skúška sa skladá z niekoľkých úrovní testov, simulácie vyšetrenia, terapie vrátane využitia pomôcok, techník atď. 
Skúška hodnotí klinickú znalosť a zručnosť účastníkov.

Po absolvovaní záverečnej skúšky obdrží účastník certifikát odsúhlasený MZ SR v rámci akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut alebo lekár v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ortopédia, reumatológia alebo algeziológia.

part c

Časť C – Rozšírenie o ďalšie postupy – Drieková chrbtica a dolné končatiny

Kurz C najprv zhrnie a rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie vo vzťahu k driekovej chrbtici. Doba trvania kurzu je 28 hodín.

K zdokonaleniu v schopnostiach vyšetrovania, klasifikácie, diferenciálnej diagnostiky a liečby pacientov so symptómami vzťahujúcimi sa k driekovej chrbtici sa používajú nasledujúce aktivity: riešenie problémov, plnenie úloh (metódou efektívneho a zmysluplného učenia) a klinické uvažovanie. Praktická časť kurzu je zamerená na prehĺbenie schopnosti aplikácie techník pacienta i terapeuta.

V druhej polovici kurzu je predstavená teoretická i praktická aplikácia MDT pri muskuloskeletálnych ochoreniach periférnych kĺbov dolnej končatiny. Počas tejto časti kurzu prebiehajú prednášky, vyšetrenie pacientov a praktické lekcie vrátane špecifikácie jednotlivých syndrómov a ich liečby pre dolnú končatinu.

Časť C zahrňuje:

 • centralizáciu bolesti a obnovenie funkcie
 • cvičenie, ktoré nevyčerpalo maximálny rozsah pohybu verzus cvičenie, ktoré neumožnilo dostatok času pre redukciu
 • inštruktáž pre pacientov – autoterapia
 • extenčné a flekčné techniky
 • extenzia pri laterálnom posune
 • fixovaný nervový koreň, sakroiliakálny a bedrový kĺb
 • progresia síl a tlakov
 • praktické techniky, zručnosť a istotu v praxi
 • diferenciálnu diagnostiku LS chrbtice a DKK
 • faktory obmedzujúce návrat funkčného pohybu
 • reaktiváciu/obnovu funkcie v spolupráci s pacientom
 • indikáciu pre aplikáciu manuálnych techník
 • štúdie o muskuloskeletálnych problémoch periférnych kĺbov dolnej končatiny
 • prehľad najpoužívanejších terapeutických postupov pri periférnych kĺboch dolnej končatiny
 • identifikáciu mechanickej diagnózy periférnych kĺbov dolnej končatiny
 • demonštráciu pacienta, analýzu a diskusiu

Ciele kurzu

Po dokončení kurzu C získa účastník pokročilú znalosť, schopnosti a zručnosti v aplikácii MDT pri pacientoch s problémami v driekovej chrbtici a naučí sa:

 1. Identifikovať bežné problémy objavujúce sa pri používaní McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® na bolesti driekovej chrbtice a diskutovať o nich.
 2. Analyzovať MDT vyšetrenie, diskutovať o ňom a dokázať ho využiť pre diagnostiku problémov pacienta.
 3. Diskutovať o aplikácii vonkajších síl a tlakov podľa McKenzie konceptu “progresie síl a tlakov”.
 4. Používať techniky terapeuta pokročilým spôsobom a diskutovať o problémoch, ktoré ich aplikácia prináša.
 5. Analyzovať kazuistiky pacientov s problémami v driekovej chrbtici a dokázať určiť ich diagnózu.
 6. Popísať a diskutovať doterajšie dôkazy využitia MDT pri pacientoch s problémami periférnych kĺbov dolnej končatiny.
 7. Popísať charakteristiku troch McKenzie syndrómov (derangement, dysfunkčný a posturálny) pri muskuloskeletálnych poruchách periférnych kĺbov dolnej končatiny.
 8. Urobiť vyšetrenie periférnych kĺbov dolnej končatiny podľa MDT konceptu a dokázať identifikovať prítomnosť troch McKenzie syndrómov.
 9. Správne navrhnúť liečebný proces pri poruchách periférnych kĺbov dolnej končatiny a pomôcť tak pacientovi k dosiahnutiu úspechu.
 10. Analyzovať kazuistiky pacientov s problémami periférnych kĺbov dolnej končatiny a dokázať určiť diagnózu.

Pozorné sledovanie výučby a aktívna účasť sú nevyhnutnosťou pre následnú úspešnú aplikáciu McKenzie metódy®.

Požiadavky:

Absolvovanie kurzov A alebo A a B.

Kurz je taktiež otvorený všetkým Cert. MDT a Dip. MDT a terapeutom, ktorí už absolvovali kurz C alebo D.

Praktická výučba:

Odporučené je pohodlné oblečenie umožňujúce praktickú výučbu.

Príprava na kurz C:

Pred časťou C je veľmi vhodné znovu si preštudovať manuály ku kurzom A a B. Výhodou je prečítanie učebnice Robina McKenzieho (dostupné v originále: The Lumbar Spine – MDT and The Cervical and Thoracic Spine – MDT). Predpokladá se znalosť McKenzie vyšetrovacích spisov a zbehlosť v ich používaní.

Celková doba kurzu:

28 hodín, rozdelené do 4 dní

Kredity od SKF: 20

Rozvrh:

1. deň              od 9:00 do 17:30.
2. deň              od 9:00 do 17:30.
3. deň              od 9:00 do 17:30.
4. deň              od 9:00 do 16:00.

Cena kurzu

395,- Eur (člen McK I SR), 660,- Eur (nečlen McK I SR), Opakovanie: 1/2 z uvedenej ceny

V cene jednotlivých kurzov je zahrnuté:

Manuál (cca 130 str.)
McKenzie vyšetrovacie spisy.
Certifikát o účasti.
Demonštrujúci pacienti dostanú publikáciu s danou problematikou.
Ranné a popoludňajšie občerstvenie (obed si hradí každý účastník sám).

Vyhľadanie kurzu

Zrušenie účasti: 

- musí byť potvrdené písomne (aj mailom)
- pri zrušení účasti 1 mesiac pred zahájením kurzu bude odčítané 20% z ceny kurzu na administratívne poplatky.
- pri zrušení kurzu menej než 1 mesiac pred zahájením sa poplatok nevracia, možnosť dohody s náhradníkom. 

McKenzie Inštitút Slovakia má právo zrušiť kurz 14 dní pred zahájením, v prípade nenaplnenia kurzu alebo z nejakých neočakávaných dôvodov. Ak bude kurz zrušený McKenzie Inštitútom Slovakia, čiastka bude v plnej hodnote vrátená každému prihlásenému účastníkovi.

Záverečnou fázou celého 17 denného študijného programu je skúška tzv. certifikovaná skúška uznávaná v zahraničí. Úspešné zloženie skúšky je verifikované titulom “certifikovaný” v McKenzie metóde® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Predpokladom účasti v programe je pre účastníkov minimálne ročná klinická prax v odbore.
Skúška sa skladá z niekoľkých úrovní testov, simulácie vyšetrenia, terapie vrátane využitia pomôcok, techník atď. 
Skúška hodnotí klinickú znalosť a zručnosť účastníkov.

Po absolvovaní záverečnej skúšky obdrží účastník certifikát odsúhlasený MZ SR v rámci akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut alebo lekár v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ortopédia, reumatológia alebo algeziológia.

part d

Časť D – Rozšírenie o ďalšie postupy – Krčná a hrudná chrbtica a horné končatiny 

Kurz D najprv zhrnie a rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie vo vzťahu ku krčnej a hrudnej chrbtici. Doba trvania kurzu je 28 hodín.

K zdokonaleniu v schopnostiach vyšetrovania, klasifikácie, diferenciálnej diagnostiky a liečby pacientov so symptómami vzťahujúcimi sa ku krčnej a hrudnej chrbtici sa používajú nasledujúce aktivity: riešenie problémov, plnenie úloh (metódou efektívneho a zmysluplného učenia) a klinické uvažovanie. Praktická časť kurzu je zamerená na prehĺbenie schopnosti aplikácie techník pacienta i terapeuta.

V druhej polovici kurzu je predstavená teoretická i praktická aplikácia MDT pri muskuloskeletálnych ochoreniach periférnych kĺbov hornej končatiny. Počas tejto časti kurzu prebiehajú prednášky, vyšetrenie pacientov a praktické lekcie vrátane špecifikácie jednotlivých syndrómov a ich liečby pre hornú končatinu.

Časť D zahrňuje:

 • určenie správnej diagnózy vrátane niekoľkých diagnóz súčasne
 • rozpoznanie primeraných verzus neprimeraných zmien
 • progresiu síl a tlakov v terapii
 • reaktiváciu/obnovu funkcie
 • spoluprácu pacienta a nové zhodnotenie
 • indikáciu pre aplikáciu manuálnych techník
 • diferenciálnu diagnostiku C chrbtice a HKK
 • aplikáciu špeciálnych techník
 • štúdie o muskuloskeletálnych problémoch periférnych kĺbov hornej končatiny
 • prehľad najpoužívanejších terapeutických postupov pri periférnych kĺboch hornej končatiny
 • demonštrácie pacienta, analýzu a diskusiu

Ciele kurzu

Po dokončení kurzu D získa účastník pokročilú znalosť, schopnosti a zručnosti v aplikácii MDT pri pacientoch s problémami v krčnej a hrudnej chrbtici a naučí sa:

 1. Identifikovať bežné problémy objavujúce sa pri používaní McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® na bolesti krčnej a hrudnej chrbtice a diskutovať o nich.
 2. Analyzovať MDT vyšetrenie, diskutovať o ňom a dokázať ho využiť pre diagnostiku problémov pacienta.
 3. Diskutovať o aplikácii vonkajších síl a tlakov podľa McKenzie konceptu “progresie síl a tlakov”.
 4. Používať techniky terapeuta pokročilým spôsobom a diskutovať o problémoch, ktoré ich aplikácia prináša.
 5. Analyzovať kazuistiky pacientov s problémami v krčnej a hrudnej chrbtici a dokázať určiť ich diagnózu.
 6. Popísať a diskutovať doterajšie dôkazy využitia MDT pri pacientoch s problémami periférnych kĺbov hornej končatiny.
 7. Popísať charakteristiku troch McKenzie syndrómov (derangement, dysfunkčný a posturálny) pri muskuloskeletálnych poruchách periférnych kĺbov hornej končatiny.
 8. Urobiť vyšetrenie periférnych kĺbov dolnej končatiny podľa MDT konceptu a dokázať identifikovať prítomnosť troch McKenzie syndrómov.
 9. Správne navrhnúť liečebný proces pri poruchách periférnych kĺbov hornej končatiny a pomôcť tak pacientovi k dosiahnutiu úspechu.
 10. Analyzovať kazuistiky pacientov s problémami periférnych kĺbov hornej končatiny a dokázať určiť diagnózu.

Pozorné sledovanie výučby a aktívna účasť sú nevyhnutnosťou pre následnú úspešnú aplikáciu McKenzie metódy®.

Požiadavky:

Absolvovanie kurzov A, B a C.

Kurz je taktiež otvorený všetkým Cert. MDT a Dip. MDT a terapeutom, ktorí už absolvovali kurz C alebo D.

Praktická výučba:

Odporučené je pohodlné oblečenie umožňujúce praktickú výučbu.

Príprava na kurz D:

Pred časťou D je veľmi vhodné znovu si preštudovať manuály ku kurzom A, B a C. Výhodou je prečítanie učebnice Robina McKenzieho (dostupné v originále: The Lumbar Spine – MDT and The Cervical and Thoracic Spine – MDT). Predpokladá se znalosť McKenzie vyšetrovacích spisov a zbehlosť v ich používaní.

Celková doba kurzu:

28 hodín, rozdelené do 4 dní

Kredity od SKF: 20

Rozvrh:

1. deň              od 9:00 do 17:30.
2. deň              od 9:00 do 17:30.
3. deň              od 9:00 do 17:30.
4. deň              od 9:00 do 16:00.

Cena kurzu

395,- Eur (člen McK I SR), 660,- Eur (nečlen McK I SR), Opakovanie: 1/2 z uvedenej ceny

V cene jednotlivých kurzov je zahrnuté:

Manuál (cca 130 str.)
McKenzie vyšetrovacie spisy.
Certifikát o účasti.
Demonštrujúci pacienti dostanú publikáciu s danou problematikou.
Ranné a popoludňajšie občerstvenie (obed si hradí každý účastník sám).

Vyhľadanie kurzu

Zrušenie účasti: 

- musí byť potvrdené písomne (aj mailom)
- pri zrušení účasti 1 mesiac pred zahájením kurzu bude odčítané 20% z ceny kurzu na administratívne poplatky.
- pri zrušení kurzu menej než 1 mesiac pred zahájením sa poplatok nevracia, možnosť dohody s náhradníkom. 

McKenzie Inštitút Slovakia má právo zrušiť kurz 14 dní pred zahájením, v prípade nenaplnenia kurzu alebo z nejakých neočakávaných dôvodov. Ak bude kurz zrušený McKenzie Inštitútom Slovakia, čiastka bude v plnej hodnote vrátená každému prihlásenému účastníkovi.

Záverečnou fázou celého 17 denného študijného programu je skúška tzv. certifikovaná skúška uznávaná v zahraničí. Úspešné zloženie skúšky je verifikované titulom “certifikovaný” v McKenzie metóde® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Predpokladom účasti v programe je pre účastníkov minimálne ročná klinická prax v odbore.
Skúška sa skladá z niekoľkých úrovní testov, simulácie vyšetrenia, terapie vrátane využitia pomôcok, techník atď. 
Skúška hodnotí klinickú znalosť a zručnosť účastníkov.

Po absolvovaní záverečnej skúšky obdrží účastník certifikát odsúhlasený MZ SR v rámci akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut alebo lekár v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ortopédia, reumatológia alebo algeziológia.