Členstvo

Hlavné ciele:

 • Poskytnúť členom informácie z najnovších štúdií o mechanickej diagnostike a terapii.
 • Prehĺbiť odbornosť a spôsobilosť členov.
 • Zlepšiť starostlivosť o pacientov s problémami pohybového aparátu.
 • Poskytnutie priestoru pre vzájomnú komunikáciu medzi odborníkmi v McKenzie metóde.

Členstvo nie je iba formalitou, ponúka tieto výhody:

 • Zasielanie časopisu obsahujúceho preklad výsledkov rôznych štúdií, riešenie kazuistík, zaujímavostí zo sveta výskumu a pod. (2x ročne).
 • Zľava z ceny kurzu a prednostné zaradenie do jeho jednotlivých častí.
 • Zľava pri nákupe McKenzie produktov.
 • Pomoc pri príprave na záverečnú skúšku.
 • Prístup na sekciu “Vstup pre členov” obsahujúcu výsledky výskumných štúdií, vyšetrovacie spisy, jednotlivé čísla časopisu a mnoho iného.
 • Prezentácia Vášho mena a pracoviska v celosvetovej databáze MDT odborníkov v prípade úspešného výsledku skúšky (titul Cert. MDT, Dip. MDT).
 • Možnosť účasti na medzinárodnom výskume v odbore fyzioterapia.

Extra výhody pre členov s titulom Cert. MDT

 • Zverejnenie kontaktných údajov terapeuta na webe McK I SK v sekcii Zoznam odborníkov MDT
 • Na všetky akcie organizované McK I SK platí člen s Cert. MDT vždy najnižšiu vypísanú cenu
 • Na akciách, kde už počet prihlásených účastníkov dosiahol maximálnu kapacitu má člen s Cert. MDT prednosť pred všetkými ostatnými náhradníkmi
 • V zoznamoch MDT terapeutov zostavovaných a zverejňovaných McK I SK budú členovia s Cert. MDT uvádzaní na prvých pozíciách
 • Právo viesť 2-hodinový informačný seminár o MDT (aj za úhradu), ku ktorému mu McK I SK poskytne predpripravený materiál
 • Bezplatné konzultácie k MDT u Cert. MDT resp. Dip. MDT – sprostredkuje McK I Slovakia

Podmienky pre uplatnenie extra výhod:

 • titul Cert. MDT alebo Dip. MDT
 • člen McK I Slovakia
 • absolvovanie aspoň 1 veľkej vzdelávacej akcie v MDT za 2 roky (refreš kurz, konferencia a pod), alebo zúčastnenie sa aspoň 3 SIG skupín za 2 roky, prípadne prezentovanie McKenzie metódy formou informačného seminára
 • používanie MDT vo svojej klinickej praxi

Členstvo Na Slovensku je platné Aj v Českej republike a naopak.

Poplatky za registráciu do McK I SK:

Členské na rok 2024:

 • 23 € / rok
 • 17 € / rok (pre Cert. MDT a Dip. MDT)
 • 12 € / rok (študenti denného štúdia)

Číslo účtu pre uhradenie poplatkov:

IBAN: SK0509000000000424662227
BIC: GIBASKBX

PRIHLÁŠKA