Medzinárodný diplom

Diplom v Mechanickej Diagnostike a Terapii® je udeľovaný účastníkom, ktorí splnili kritéria schválené kuratóriom Medzinárodného McKenzie Inštitútu. Je ohodnotením kompetencií vzhľadom k obsahovej náplni diplomovaného programu.

Prínosy programu

  • Poskytuje vám najvyššiu úroveň kompetencie v teórii a praxi Mechanickej Diagnostiky a Terapie muskuloskeletálnych porúch
  • Rozvíja vaše schopnosti v prístupe, porozumení a hodnotení vedeckého výskumu relevantného pre Mechanickú Diagnostiku a Terapiu;
  • Umožňuje vám rozvíjať kritickú analýzu a zručnosti klinického myslenia;
  • Umožňuje vám rozpoznať okolnosti, ktoré sú vhodné/nevhodné pre mechanickú terapiu;
  • Ďalej rozvíja vaše medziľudské a komunikačné schopnosti; a
  • Zlepšuje vaše povedomie profesionálnej zodpovednosti, vrátane právnych, etických a kultúrnych otázok.

Dosiahnutie MDT diplomu vás zaradí medzi najlepších muskuloskeletálnych terapeutov na svete.

Prehľad programu

Aby ste boli prijatí to tohto programu, musíte najprv absolvovať vzdelávací program Inštitútu a zložiť certifikovanú MDT skúšku Medzinárodného McKenzie Inštitútu. Uchádzači musia tiež aktívne vykonávať klinickú prax, byť registrovaní v krajine, kde vykonávajú prax a byť schopní preukázať znalosť anglického jazyka.   

Obsahová náplň MDT diplomovaného programu je zložená z dvoch častí: z teoretickej a klinickej.

Teoretická časť 

Pozostáva z diaľkového štúdia riadeného Medzinárodným McKenzie Inštitútom. Modul trvá 10 týždňov a skladá sa približne z 20 hodín samoštúdia týždenne. Na úspešné zvládnutie tejto časti je nutné absolvovať testy.

Klinická časť 

pozostáva z minimálne 360 hodín klinickej praxe založenej na rôznych muskuloskeletálnych poruchách a zdôrazňujúcej dôležitosť "dôkazu" pacienta. Budete vedení kvalifikovaným McKenzie terapeutom nazývaným Klinický Pedagóg (menovaný Medzinárodným McKenzie Inštitútom), ktorý zhodnotí vašu odbornosť niekoľkými formálnymi a priebežnými testami. 

V súčasnosti je klinická časť programu ponúkaná v USA, Škótsku, Kanade, Austrálii, Dánsku, Švédsku, Nemecku, Fínsku a Beneluxu.

Trvanie programu:

Teoretická časť: 12 týždňov
Klinická časť: 360 hodín

Upozornenie: Obe časti programu MDT diplomu musia byť absolvované počas troch rokov od začatia teoretickej časti.

Pre koho je program určený:

V súčasnej dobe je MDT diplomovaný program určený fyzioterapeutom, chiropraktikom a lekárom. Iné profesie musia o posúdenie možnosti zapojenia sa do programu požiadať na diploma@mckenzieinstitute.org a to ešte pred odoslaním prihlášky. 

Detaily programu:

Posledný termín prihlášok: 19. október každého roka
Začiatok kurzu: každý rok vo februári
Maximálny počet účastníkov v skupine: 25

Kompletne vyplnené prihlášky budú spracované v poradí, v ktorom boli obdržané.

MDT Diploma Full Details

Download