Prehľad McKenzie metódy

McKenzie metóda® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (MDT) je na vedeckých základoch založený protokol vyšetrenia a liečby pacientov so spinálnymi problémami a problémami končatín1-4. Mechanická Diagnostika a Terapia® je spoľahlivý systém vyšetrení, pomocou ktorých možno kategorizovať pacientov do mechanických podkategórií5.

MDT vyšetrenie umožňuje terapeutom presne a efektívne zatriediť najmä pacientov so spinálnymi problémami a odporučiť im príslušnú liečbu. Vyšetrenie tiež identifikuje bolesť , ktorá nie je mechanickej povahy, alebo kontraindikácie terapie, teda prípady, ktoré si vyžadujú okamžité odoslanie k inému špecialistovi6. Z výsledkov výskumu vyplýva, že väčšina pacientov s mechanickou spinálnou bolesťou reaguje dobre na špecifické cvičenia a následkom vykonávania konkrétnych individuálnych cvikov trpí menším množstvom symptómov7.

Jedinečná kombinácia poučenia o správnom držaní tela a špecifického individuálneho cvičenia sprostredkovaná vyškoleným MDT terapeutom umožňuje pacientovi, aby svoj problém zvládal sám. Tento proces podporuje pacienta v liečbe, zvyšuje jeho spokojnosť s liečbou a je tiež finančne výhodný.8,9

Zdroje:

 1. McKenzie and May 2000, 2003, 2006,
 2. May and Donelson 2008,
 3. Chorti et al. 2009,
 4. Clare et al. 2004.
 5. May et al. 2006
 6. McKenzie and May 2003.
 7. Long et al. 2004, 2008.
 8. Manca et al. 2007,
 9. Machado et al. 2010.

Robin McKenzie o MDT - Video

Manuál metódy – krok za krokom

Assessment

Vyšetrenie

Evaluation

MDT používa overený proces vyšetrenia, ktorý umožňuje terapeutovi zatriediť pacientov do charakteristických podskupín mechanickej bolesti. Klasifikačný systém MDT rozlišuje 3 podskupiny alebo syndrómy. Vyšetrenie umožňuje terapeutovi klasifikovať pacientov s podobnými mechanickými prezentáciami do veľmi dobre definovaných podskupín  a podľa toho určiť vhodný manažment alebo liečebnú stratégiu.

Stručne: syndróm derangementu je charakterizovaný mechanickou prekážkou pohybu v kĺbe. Dysfunkčný syndróm zahŕňa bolesť vyvolanú mechanickým zaťažením štrukturálne zmeneného mäkkého tkaniva a v prípade posturálneho syndrómu je bolesť vyvolaná dlhotrvajúcim zaťažením tkaniva.

Po zodpovedaní  otázok starostlivo cielených na zistenie, ako sú symptómy ovplyvňované pohybmi a polohami, je pacient vyzvaný k pohybom rôznymi smermi a dáva spätnú väzbu terapeutovi o tom, aký efekt jednotlivé pohyby majú. Pri spinálnych pacientoch nastanú výrazné zmeny v 50-70% prípadov (v závislosti od toho, ako dlho sa u nich symptómy vyskytujú). Bolesť sa presúva z distálnej do viac proximálnej oblasti ako odpoveď na smerovo špecifické pohyby. Ak sa pokračuje vhodným pohybom, bolesť sa vráti do centra chrbtice. Tento fenomén sa nazýva centralizácia a veľa recenzných konaní ukázalo, že pacienti, u ktorých symptómy centralizovali, mali lepšie výsledky liečenia než tí, u ktorých k centralizácii nedošlo.1,2

Spolu s centralizáciou dochádza k postupnému zvýšeniu rozsahu pohybu. Tento fenomén sa vyskytuje pri syndróme derangementu, ktorý je najčastejšie sa vyskytujúcim syndrómom v rámci MDT u pacientov so spinálnymi problémami.

Dôležitou súčasťou vyšetrenia je fakt, že vyškolení MDT terapeuti sú schopní identifikovať pacientov s patológiami nevhodnými pre mechanickú terapiu. Títo pacienti môžu byť bezprostredne poslaní na ďalšie vyšetrenia k špecialistovi.

Zdroje:

 1. Werneke et al, 1999, 2005, 2008
 2. May and Aina 2012
Classification

Klasifikácia

Pacienti sú klasifikovaní do podskupín:

 • Sydróm derangementu
 • Dysfunkčný syndróm
 • Posturálny syndróm
 • Iné
  • Špecifické podskupiny v rámci podskupiny Iné

Všetky klasifikácie syndrómov ako aj klasifikácie v rámci podskupiny Iné majú jasnú klinickú definíciu, čo umožňuje ľahkú identifikáciu.

Každý syndróm je charakterizovaný vzhľadom na svoju špecifickú povahu konkrétnymi mechanickými procedúrami vrátane opakovaných pohybov a udržovaných polôh. MDT je komplexný klasifikačný systém a zahŕňa menšiu skupinu pacientov, ktorí nemôžu byť zaradení do jedného z troch syndrómov, ale môžu byť zaradení do podskupiny Iné. V tejto podskupine sú vážne patológie s nemechanickou príčinou, skutočná chronická bolesť, atď.

Treatment

Manažment

Po zaradení pacienta do jedného z troch syndrómov sa môže začať s vhodnou liečbou.

 1. V rámci syndrómu derangement pacient vykonáva pohyb v smere, ktorý centralizuje symptómy, alebo spôsobuje dlho trvajúci pokles ich intenzity.
 2. V rámci dysfunkčného syndrómu pacient dostane cviky až po vyvolanie bolesti, ktoré ak sa vykonávajú dostatočne dlhý čas, tak remodelujú mäkké tkanivo.
 3. Pri posturálnom syndróme si pacient osvojuje polohy, ktoré udržujú kĺb v neutrálnej polohe a takto predchádza dlhotrvajúcemu preťažovaniu tkanív na konci rozsahu pohybu.

McKenzie metóda zdôrazňuje vzdelávanie a aktívne zapojenie pacienta. Pacienti sú nabádaní k samostatnej liečbe, k prevzatiu zodpovednosti za prácu s ich zdravotným problémom. Z tohto dôvodu je prvým krokom využitie vlastnej sily pacienta. Keď je toto nepostačujúce, cvičenie je doplnené manuálnym zákrokom terapeuta, napr. mobilizáciou.

Prevention

Prevencia

Keď sa pacient naučí odstraňovať vlastnú bolesť pomocou špecifických pohybov a polôh, môže rovnaké stratégie použiť aj pri prevencii návratu bolesti. Toto je dôležitý fakt, lebo z vedeckých výskumov vyplýva, že bolesti chrbta majú tendenciu sa vracať, často s progresívne narastajúcou závažnosťou. Zabrániť návratu bolesti je preto dôležitejšie než sprostredkovať krátkodobú úľavu pomocou pasívnej liečby.